Fryske Akademy (VOL!)

Datum/Tijd
Date(s) - 31/05/2022
Hele dag

Locatie
Fryske Akademy


Wanneer?

Dinsdag 31 mei 2022.

Programma

By in besite oan de Fryske Akademy krijst ynsjoch hoe ’t in wittenskiplik ynstitút wurket. Do krijst in rûnlieding en útlis oer de ferskate ûndersyksgebieten. Ofhinklik fan de ynteresse kinne wy ynzoome op in fakgebiet, lykas taal, meartaligens of skiednis.

Nederlandse tekst

Bij een bezoek aan de Fryske Akademy krijg je inzicht hoe een wetenschappelijk instituut werkt. Je krijgt een rondleiding en uitleg over de verschillende onderzoeksgebieden. Afhankelijk van de interesse kunnen we inzoomen op een vakgebied, zoals taal, meertaligheid of geschiedenis.

Over Fryske Akademy

De Fryske Akademy, liearre oan de KNAW, is yn 1938 út de mienskip wei oprjochte as wittenskiplik ynstitút dat ûndersyk docht nei de Fryske taal, skiednis en kultuer. Sûnt 1987 is de Fryske Akademy dêrneist gasthear fan it Mercator European Research Centre, dat him taleit op ûndersyk en tapassing fan kennis oer meartaligens en minderheidstalen.

Wittenskippers en de net-wittenskiplike stêf wurkje nau gear. Troch in kearnteam fan sa’n 15 ûndersikers, oanfolle mei projektmjittige (gast)ûndersikers, wurdt wurke oan heechweardich ûndersyk nei langetermynûntjouwingen fan de Fryske saken en ek nei spesifike tema’s, en dêrneist wurde praktyske (digitale) tapassingen ûntwikkele. De tema’s dy’t bestudearre wurde, fariearje fan taalkunde, meartaligens en taallearen, oant skiednis, mienskip, kultuer en identiteit.

Nederlandse tekst

De Fryske Akademy, gelieerd aan de KNAW, is in 1938 opgericht door de gemeenschap als een wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Sinds 1987 is de Fryske Akademy ook de gastheer van het Mercator European Research Centre, dat gespecialiseerd is in onderzoek en toepassing van kennis over meertaligheid en minderheidstalen.

Wetenschappers en de niet-wetenschappelijke staf werken nauw samen. Een kernteam van zo’n 15 onderzoekers, aangevuld met projectgerichte (gast)onderzoekers, werkt aan hoogwaardig onderzoek naar zowel lange termijn ontwikkelingen in de Friese zaken als aan specifieke thema’s, en alsmede worden praktische (digitale) toepassingen ontwikkeld. Thema’s die worden bestudeerd zijn variërend van taalkunde, meertaligheid en het leren van talen tot geschiedenis, gemeenschap, cultuur en identiteit.

www.fryske-akademy.nl

Contactgegevens Week van de Uitwisseling

aholtrop@fryske-akademy.nl

Reserveringen

Dit evenement is volgeboekt.